A Munkabizottság

Kattintson ide a Munkabizottság tagjainak megtekintéséhez.

MTA VEAB Kézmûvesipar-történeti Munkabizottsága

Történet

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság kezdeményezésére 1971. április 22-én és 23-án az ország egész területérõl 33 szakember ült össze Nagyvázsonyban, hogy megvitassák a magyarországi céhkataszter összeállításának és számítógépes feldolgozásának lehetõségét. A tanácskozás másik fõ célja az volt, hogy a céhtörténeti kérdésekkel foglalkozó szakemberek megismerjék egymást, kicseréljék gondolataikat, tapasztalataikat, ismertessék kutatási tevékenységüket és munkamódszereiket, s alakítsák ki az eredetileg 1971 õszére tervezett céh- és kézmûvesipar-történeti szimpózium témavázlatát annak érdekében, hogy a magyarországi gazdaságtörténetnek ezen a meglehetõsen elhanyagolt területén egységesebb, szervezettebb, összefogottabb és komplex módon alakulhasson ki az adatgyûjtés, feldolgozás és publikálás. Az eszmecsere elsõ napján a résztvevõk a céhkataszter adatlapjai kidolgozására egy bizottságot választottak meg. A Nagy Lajosból, Bácskai Verából, Vörös Károlyból, Domokos Ottóból, Kopasz Gáborból, Bodó Sándorból, Bartócz Józsefbõl, Nagy Lászlóból és Nagybákay Péterbõl álló testületre hamarosan újabb feladatokat is testáltak. A tanácskozás más-napján többek között felvetõdött, hogy meg kell állapítani az ipartörténeti kutatás széles kereteit és célját, ki kell jelölni a pontos határokat, s ezeken belül célszerû meghatározni a kutatás konkrét soron következõ témáit, javaslatot kell tenni a kutatási témák idõbeli és hely szerint ütemezésére. A kilencfõs testület megbízási köre erre is kiterjedt. Amikor 1975 novemberében Éri István elnökletével megalakult a Kézmûvesipartörténeti Munkabizottság, jószerivel ugyanazok alkotják, mint akiket az elsõ tanácskozáson felkértek: Bodó Sándor, Bácskai Vera, Dóka Klára, Domonkos Ottó, Eperjessy Géza, Heckenast Gusztáv, Kiss Mária, Nagy Lajos, Vörös Károly – és végül, de nem utolsósorban a fáradhatatlan Nagybákay Péter, mint titkár.

Amikor a Magyar Tudományos Akadémia 1972-ben létrehozta a Veszprémi Akadémiai Bizottságot (VEAB), a humán tudományok mûvelõi sorában az elsõk között kapcsolódtak be a kézmûvesipar történetének kutatói e területi akadémiai bizottság munkájába. Elõbb a Településtörténeti Szakbizottságban, majd 1975 novemberétõl az önálló Kézmûvesipar-történeti Munkabizottság keretében szervezték szakmai rendezvényeiket. Mindmáig azon ritka területi akadémiai munkabizottságok közé tartozik, amelyek nemcsak a régió szakembereit fogják össze egy-egy tudományterületen, hanem országos hatókörûek.

A kézmûvesipar-történet kutatóinak együttmunkálkodása rendszeres szimpóziumokat eredményezett. Hamarosan nemcsak belföldieket, hanem nemzetközi konferenciákat is – a munkabizottság szakmai teljesítményére ugyanis a nemzetközi tudományos élet is hamar felfigyelt. A magyarországi céhes ipar forrásanyagának 1975-ben és 1976-ban napvilágot látott köteteit a külhoni kutatók is példaértékû teljesítménynek minõsítették.

A szimpóziumokon elhangzott elõadásokat rendszeresen közreadták. Ebben csak a két utolsó tanácskozás kivétel: a IX. belföldi kézmûvesipartörténeti szimpózium anyaga elõbb csak válogatásban jelenhetett meg. Az akkor kimaradt tanulmányok jelentõs része utóbb napvilágot látott a Tanulmányok a kézmûipar történetébõl c. kötetben, amely voltaképpen az V. nemzetközi szimpózium legtöbb elõadását is – egy másik tanácskozás anyagával egyetemben – publikálta. Amikor 2001. október 29–30-án a számvetés jegyében megrendezésre került X. Kézmûvesipartörténeti Szimpóziumot összehívták, az elsõ három évtized tanácskozásait és közös forrásfeltáró munkáit már mintegy 8200 oldalnyi terjedelemben összesen 28 kötet reprezentálta.

Az utóbbi évek azonban bizonyos megtorpanást hoztak. A konferenciaszervezés és kötetszerkesztés komoly szervezõmunkát igényel, olyat, amelyet háttérintézmény nélkül nem lehet igazán végezni, hisz önmagában csupán a telefon- és postaköltség is jelentõs összegre rúg. Míg korábban mindig akadt olyan intézet, amely mindehhez segítséget tudott nyújtani, ez a lehetõség megszûnt. Éppen ezért 1998 óta nem szerveztek nemzetközi konferenciát, csak belföldi tanácskozásokat.

Amikor 2000 tavaszán a Munkabizottság új vezetõket választott, az új vezetés a helyzetfelmérés után úgy látta, csak akkor lehet tovább folytatni a megváltozott viszonyok közepette a közös munkát, ha keresik az összefogást mindazokkal, akik fontosnak tartják a kézmûves Kulturális örökség ügyét.

Vezetõség

Elnök: Szulovszky János, a történettudomány kandidátusa.

Elérhetõség: Munkahely: MTA Történettudományi Intézete, 1014 Budapest, Úri u. 53.

e-mail: szulovszky@tti.hu / szulovszky@iparmuzeum.hu/

Mobil: 06-20/3753436

Alelnök: Knézy Judit, a néprajztudomány kandidátusa

            Elérhetõség: e-mail: jknezy@freemail.hu

Titkár: Cseh Fruzsina

            Elérhetõség: cseh@etnologia.mta.hu

Titkár: Nagy Krisztina 

            Elérhetõség: afganagar@gmail.com